De Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Het Schild te behartigen met betrekking tot de zorg en dienstverlening waar zij recht op hebben. De kwaliteit van de zorg en dienstverlening staat hierbij centraal, waarbij het niet uitmaakt of deze vanuit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, de WMO of particulier gefinancierd wordt.

De Cliëntenraad vergadert maandelijks met de directeur van Het Schild. Daarnaast behandelt de Cliëntenraad ook tussendoor lopende zaken.  De voorzitter van de cliëntenraad houdt wekelijks via SNN (Schild Nieuws Net) de bewoners op de hoogte welke lopende zaken er op dat moment spelen. SNN is het systeem waarmee bewoners van Het Schild nieuws ontvangen in gesproken vorm.

De Cliëntenraad heeft zich de laatste tijd onder meer bezig gehouden met het letten op de kwaliteit van de voeding en hij praat ook mee over de maatregelen die worden genomen tegen het corona-virus.

In de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) wordt het adviesrecht en instemmingsrecht met betrekking tot belangrijke beleidsaspecten geregeld. De stem en de inbreng van de bewoners van Het Schild is door deze nieuwe Wet goed geregeld. Het is daarom belangrijk dat een actieve cliëntenraad de belangen van alle bewoners goed kan behartigen richting het bestuur van Het Schild. De Cliëntenraad adviseert  bijvoorbeeld over de benoeming van de directeur.

Contact

Wilt u in contact treden met de Cliëntenraad van het Schild? Mailt u dan naar de voorzitter van de Cliëntenraad, Jan Achterberg. Hij is te bereiken via het volgende mailadres:
cliëntenraad@hetschild.nl

Vacatures

Door het overlijden van een lid van de Cliëntenraad  is er momenteel één vacature. Door het overlijden van twee bewoners, waarvan de vertegenwoordigers lid zijn van de Cliëntenraad, ontstaan er einde 2020 nog twee vacatures in de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad is momenteel een goed functionerend en deskundig team. Graag willen we ons team versterken met drie nieuwe leden afkomstig uit de bewoners van Het Schild en uit de kring van eerste contactpersonen.

Indien u belangstelling heeft om lid te worden van de cliëntenraad, kunt u via deze link nadere informatie vinden. 

Klachten

Heeft u een individuele klacht over de kwaliteit van de zorg of de dienstverlening?

Wij werken samen met de directeur aan het instellen van een procedure met een erkende klachtenfunctionaris. Zolang die er nog niet is, kunt u voor individuele klachten terecht bij de directeur. U kunt de Cliëntenraad wel een afschrift sturen van uw klacht. 

 

foto van gezelligheid bij het schild foto van wandelen bij het schild foto van fietsen op een duofiets