Kwaliteitsverslag  2019- 2020

In november 2019 constateerde de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg en plaatste Het Schild onder verscherpt toezicht. Vanaf dat moment zette Het Schild alle zeilen bij om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en om uit het verscherpt toezicht te raken.

Vanaf het begin was de focus gericht op verbeteringen in de directe bewonerszorg en vooral in de zorg voor de bewoners met een behandelindicatie.

Om de kwaliteitsslag in de zorg te realiseren werden vijf commissies ingesteld, namelijk Commissie Medicatieveiligheid, Commissie Zorgdossier, Commissie Melding Incidenten Cliënten, Commissie Wet Zorg en Dwang en Commissie Hygiëneadvies Infectie Preventie. De bijdragen van deze commissies bestonden uit het helder in kaart brengen van wat concreet goede en veilige zorg inhield en waar in het primair proces de kwaliteitsslagen te maken waren. De commissies gaven een boost aan het protocollair werken. Het regelmatig houden van audits en het bespreken van de opbrengsten in teams werd ingevoerd. De zorgdossiers werden opgepakt en zijn inmiddels allemaal bijgewerkt.

Er werden verpleegkundigen boventallig ingezet ter ondersteuning van de zorgteams. Dit hielp om de kwaliteit van de zorg en de benodigde handelingen op de werkvloer zichtbaar te verbeteren.

 

Voor het krijgen van meer grip op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg werd het concept van zelfsturende teams losgelaten. De lijnorganisatie werd teruggebracht in de zorg. Dat had inderdaad als effect dat er meer voeling was met de dagelijkse gang van zaken in het primair proces. Het ziekteverzuim werd teruggedrongen. Fouten werden gesignaleerd, bespreekbaar gemaakt en lering uitgetrokken. Hiermee werd tevens invulling gegeven aan wat “kort cyclisch werken” wordt genoemd. D.w.z. directe feedback die lerend is voor de praktijk. Door daar onmiddellijk actie op te ondernemen bleken zorgmedewerkers goed aanspreekbaar te zijn, werd hun lerend vermogen aangesproken en verbeterde hun professioneel handelen. Het methodisch werken raakte sneller ingevoerd.

 

Het Schild nam afscheid van een externe behandeldienst en startte de samenwerking met twee specialisten ouderengeneeskunde. Het Schild gebruikte deze overcapaciteit voor bijscholing en instructie van medewerkers. Beide artsen waren enthousiast en begrepen heel goed wat zorgmedewerkers nodig hadden. Zij zorgden voor een goede overdracht en instructie, bewaakten de opvolging en koppelden hun waarneming terug naar de betreffende medewerkers en naar de teamleiders. De samenwerking van de artsen met de teamleiders bleek vruchtbaar. Beiden ervaarden grip op de verbetering van de kwaliteit van de zorg en voor medewerkers werkte die samenwerking motiverend.

 

In maart werd Het Schild getroffen door een corona uitbraak. Medewerkers en bewoners bleken besmet. De besmettelijkheid en de ernst van de ziekte trokken een zware wissel op de organisatie. Het ziekteverzuim onder medewerkers steeg. Meer bewoners dan gewoonlijk werden ziek en kwamen te overlijden. De maatregelen om het virus in te dammen vielen zwaar bij de bewoners die niet ziek waren.
In samenwerking met de cliëntenraad en de huurderscommissie heeft Het Schild het beleid bepaald om het virus terug te dringen. Het was bewonderenswaardig hoe eensgezind medewerkers en bewoners hun schouders eronder zetten om met elkaar deze crisis zo goed mogelijk te doorstaan. Door deze ervaringen in het voorjaar was Het Schild alert en goed voorbereid op voorzorgsmaatregelen om oplevingen van het virus in te dammen. De algemene maatregelen werden standaard ingevoerd.  

 

Terwijl er een urgentie was om de kwaliteit van de zorg aanzienlijk te verbeteren, doorbraken de corona uitbraken elke keer weer deze prioriteitstelling.  Desalniettemin voldeed Het Schild eind 2020 grotendeels aan de kwaliteitsnorm van het kwaliteitskader voor de V&V-sector.

Er werd hiervoor het afgelopen jaar veel werk verzet. Dagelijks (op doordeweekse dagen) liepen de behandeldienst en de zorg gezamenlijk visite bij cliënten met WLz-indicatie voor een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking. Dagelijks keken de behandelaren de ECD na en hielden deze bij. De behandeldienst, de verpleegkundige dienst en de verzorgenden vormden gezamenlijk het multidisciplinair overleg en actualiseerden periodiek de zorgleefplannen. Maandelijks besprak elk team het nut en de noodzaak van onvrijwillige zorg en van het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen. Hiermee werd uitvoering gegeven aan de Wet Zorg en Dwang.

 

Het ziekteverzuim nam af. De inzet van externen was steeds minder nodig. Het Schild heeft een eigen vaste flexibele schil opgezet en dat betekende vaste gezichten aan het bed. De wijze van roosteren werd gewijzigd. Daardoor konden medewerkers voor 80% van hun werktijd worden ingeroosterd en de overige 20% was voor overleg, ontwikkeling en invulling van openstaande diensten. Dat leidde ertoe dat voor medewerkers ruimte ontstond voor reflectie, voor leren op de werkvloer en geen onnodige belasting van medewerkers veroorzaakte, omdat het rooster op voorhand robuust bleek. In samenwerking met bewoners, familieleden en medewerkers werd gewerkt aan het project warme persoonsgerichte zorg met bijzondere aandacht voor de invoering van de zorgstandaard dementie in samenwerking met Waardigheid & Trots op locatie (WOL).

 

In september 2020 startte Het Schild een traject om het persoonsgericht werken verder vorm te geven. Zorgverleners zijn nog zoekende in hoe zij meer persoonsgericht kunnen werken en zinvolle activiteiten kunnen aanbieden aan de cliënten. Kennis en kunde over wat persoonsgerichte zorg precies is en hoe dat uitgevoerd wordt op de werkvloer is in ontwikkeling. De coaches van Waardigheid & Trots bieden begeleiding voor de ontwikkeling van de visie en de vertaalslag naar de praktijk. De facilitaire dienst inclusief de beleving van eten en drinken is daarbij inbegrepen.

 

In november 2020 toonde Het Schild aan dat de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk verbeterd was. De Inspectie constateerde dat de bewoners konden rekenen op zorg van betrokken medewerkers, bij wie het signalerend vermogen voor wat beter kan en moet, gegroeid was en aantoonbaar benut met cyclisch verbeteren op alle niveaus. De Inspectie nam waar dat medewerkers hun lerend vermogen lieten zien in de onderlinge samenwerking en dat de werksfeer aanzienlijk verbeterd was. De Inspectie zag dat Het Schild opnieuw deskundige medewerkers aan zich had weten te binden.

Op het niveau van besturing werden de taken en verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders geregeld overeenkomstig de principes van de governance code zorg

Inspraak, tegenspraak en advies vanuit de medezeggenschapsorganen verliepen volgens onderling gemaakte afspraken. Het was een opsteker voor alle medewerkers van Het Schild dat de Inspectie daarop besloot het verscherpt toezicht te beëindigen in december 2020.